AVirtual Services Ltd

Algemene verkoopvoorwaarden

Belangrijke mededeling:

We hebben geen ondertekende overeenkomst nodig: uw gebruik van de door ons geleverde diensten of bronnen, inclusief deze website, duiden op uw volledige instemming met en acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Geografische verklaring:

AVirtual is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat handelt in het Verenigd Koninkrijk.
Onze service en deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en de partijen onderwerpen hierbij zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Ongeacht de valuta zijn alle facturen en te betalen kosten voor onze service afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en als zodanig zijn wij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat in het Verenigd Koninkrijk voor belastingdoeleinden wordt verhandeld.

1. DEFINITIES

1.1 “Klant” betekent de persoon of organisatie die de Diensten koopt of ermee instemt om de Diensten bij de Leverancier te kopen
1.2 “Consument” heeft de betekenis zoals beschreven in artikel 12 van de Unfair Contract Terms Act 1977;
1.3 “Contract” betekent het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de levering van Services waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;
1.4 “Diensten” betekent de diensten die de Klant ermee instemt om bij de Leverancier te kopen;
1.5 “Leverancier” betekent AVirtual Services Ltd van Leeward House, Fitzroy Road, Exeter, Devon, UK EX1 3LJ;
1.6 “Algemene voorwaarden” betekent de bepalingen en voorwaarden voor het aanbieden van de Diensten uiteengezet in deze overeenkomst en eventuele speciale voorwaarden en condities die schriftelijk zijn overeengekomen door de Leverancier;
1.7 “Website” betekent avirtual.co.uk, bvirtual.co.uk, primepixels.media, deeply.social, financialanddmore.com en alle subdomeinen van deze of andere bedrijven onder gemeenschappelijk eigendom van deze bedrijven.
1.8 “Facturatiedag” betekent 7 dagen vóór de maandelijkse verjaardag van de originele aanmelding, waarop verdere maandelijkse abonnementskosten worden betaald. In het geval dat de originele factuurdag niet beschikbaar is in een toekomstige maand (bijvoorbeeld 31e), worden de kosten op de 28e van de maand in rekening gebracht. Als de factuurdag in het weekend valt, worden de kosten op de voorgaande weekdag in rekening gebracht.
1.9 “Aanmeldingsformulier”: de online webpagina waar het aantal te kopen uren wordt gekozen, de prijs van elk aangekocht uur wordt overeengekomen, overeenstemming wordt bereikt met de algemene voorwaarden van de leverancier en de eerste aankoop van de klant wordt gedaan.

2 VOORWAARDEN

2.1 Niets in deze Algemene voorwaarden beïnvloedt de wettelijke rechten van de Klant bij aankoop als Consument.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor het verlenen van Diensten door de Leverancier aan de Klant en hebben voorrang op alle andere documentatie of communicatie van de Klant.
2.3 Elke variatie op deze Algemene Voorwaarden (inclusief alle speciale voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen) is niet van toepassing tenzij schriftelijk overeengekomen door de Leverancier.
2.4 Klachten dienen te worden gericht aan het adres van de leverancier zoals vermeld in paragraaf 1.5.
2.5 Eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van de Services zijn uiteengezet in de Bijlage bij deze overeenkomst.
2.6 Niets in deze voorwaarden en bepalingen zal worden gebruikt om rechten te verlenen op basis van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

3 BESTELLEN

3.1 Alle bestellingen voor Diensten worden geacht een aanbod van de Cliënt te zijn om Diensten aan te kopen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan acceptatie door de Leverancier. De leverancier kan ervoor kiezen een bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren.

4 PRIJS EN BETALING

4.0 De prijs van de Services is die welke is bepaald op het aanmeldingsformulier, of kan worden aangepast aan de behoeften van de Klant in overeenstemming tussen de Leverancier en de Klant.
4.1 Indien van toepassing, indien een betaling niet op tijd wordt betaald of een betaling wordt geweigerd of geweigerd, zal het verschuldigde bedrag als achterstallig worden beschouwd en heeft de Leverancier het recht om de bepaling van de betreffende Dienst onmiddellijk te staken of op te schorten totdat de betaling is ontvangen. .
4.2 In voorkomend geval is de leverancier gerechtigd om rente op achterstallige facturen in rekening te brengen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd wordt tot de datum van betaling, met een percentage van 4% per jaar boven het basistarief van HSBC bank van tijd tot tijd van kracht.
4.4 De leverancier behoudt zich het recht voor onbetaalde en achterstallige facturen naar keuze van de leverancier door te verwijzen naar een geaccrediteerde incassobureau, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.
4.5 Abonnementsgelden worden op de factuurdag van de klant aan het begin van de maandelijkse periode in rekening gebracht. Het abonnement van de Klant wordt automatisch verlengd op de Facturatiedag van de Klant of na 100% gebruik van het Abonnement van de Klant (afhankelijk van welke datum eerder is) tenzij u de Leverancier schriftelijk opzegt in overeenstemming met clausule 5 hieronder.
4.6 Vergoedingen voor extra werk aangevraagd door de Cliënt zijn verschuldigd voorafgaand aan eventuele aanvullende werkzaamheden die beginnen en kunnen worden uitgevoerd via Stripe, creditcard of betaalkaart of automatische incasso.
4.7 Restituties zijn uitsluitend ter discretie van de Leverancier beschikbaar.
4.8 De genoemde accounthouder stemt ermee in om alle en alle aan AVirtual verschuldigde schulden in de loop van onze relatie persoonlijk te garanderen en te verzekeren. Door deze overeenkomst aan te gaan, stemt u ermee in dat wij alle en alle uitstaande schulden van u persoonlijk kunnen terugvorderen in het geval dat uw handelsentiteit, ongeacht de vorm, de schulden niet rechtstreeks met AVirtual vereffent.

5 PRESTATIES EN BEËINDIGING

5.1 De Leverancier zal de Services met redelijke vaardigheid en zorg uitvoeren. Leverancier garandeert echter niet dat de Services ononderbroken, veilig of vrij van fouten zijn of dat alle gegevens die worden gegenereerd, opgeslagen, verzonden of gebruikt via of in verband met de Services volledig, nauwkeurig, veilig, up-to-date, ontvangen zijn. of correct of helemaal afgeleverd.
5.2 De Services zullen voor onbepaalde tijd worden voortgezet, tenzij en totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met clausules 5.3 en 5.4.
5.3 Elke partij kan deze overeenkomst (met betrekking tot sommige of alle diensten) om welke reden dan ook beëindigen door een schriftelijke kennisgeving.
5.4 Gedurende de eerste 30 dagen wordt de annulering geacht onmiddellijk van kracht te zijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. Na de eerste 30 dagen wordt de annulering geacht van kracht te zijn 30 dagen na de volgende factuurdag van de klant na ontvangst door AVirtual van de schriftelijke kennisgeving.
5.5 Alle betalingen verschuldigd na annulering blijven verschuldigd.
5.6 Als de klant het account beëindigt, is accountinformatie vereist voor accountbeveiligingsdoeleinden. Na het einde van de betaalde periode heeft de Klant geen verdere toegang tot het account en kunnen alle gegevens met betrekking tot de Klant binnen één maand worden verwijderd.
5.7 De Leverancier kan deze overeenkomst (voor sommige of alle Diensten) beëindigen of een aantal of alle Diensten onmiddellijk opschorten als de Klant enige voorwaarde van deze overeenkomst schendt, en alle verschuldigde betalingen blijven betaald en, indien reeds betaald , kan niet worden gerestitueerd.
5.8 De Leverancier kan deze overeenkomst (voor sommige of alle Diensten) beëindigen of een aantal of alle Diensten opschorten indien de Klant financieel insolvent zou worden.
5.9 De Klant mag de dienst van de Leverancier niet gebruiken om illegale of immorele activiteiten te organiseren of uit te voeren.
5.10 De Klant gaat ermee akkoord dat de Leverancier geen wervingsbureau of introducer is en niet zoekt of specifiek personeel of derden selecteert namens de Klant en daarom zijn relevante wet- en regelgeving betreffende wervingsbureaus niet van toepassing op de Leverancier.
5.11 De klant gaat ermee akkoord dat de leverancier gescreende, geïnterviewde en goedgekeurde virtuele assistenten zal gebruiken om te voldoen aan de werkbelasting, taak en projectvereisten van de klant.
5.12 Deze overeenkomst wordt zonder kennisgeving beëindigd bij de ontbinding, insolventie (of benoeming van een insolventiefunctionaris), liquidatie (of benoeming van een vereffenaar), het starten van een bedrijfsreddingsproces of een ander vergelijkbaar proces in het rechtsgebied waar de Cliënt zijn woonplaats heeft; van een van beide partijen of van hun moederbedrijf.

6 RECHTEN VAN LEVERANCIER

6.1 De Leverancier behoudt zich het recht voor om periodiek de op de Website getoonde prijzen bij te werken, die gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gegarandeerd. De Leverancier zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de getoonde prijzen correct zijn op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.
6.2 Als de leverancier de prijs die door een bestaande klant is betaald, bijwerkt, wordt uiterlijk een maand voordat de wijziging van kracht wordt, bericht gestuurd naar het e-mailadres dat voor de rekening is geregistreerd.
6.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Diensten te allen tijde van de Website te verwijderen.
6.4 De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn jegens iemand voor het verwijderen van de Services van de Website of voor het weigeren om een ​​bestelling te verwerken.

7 LEEFTIJD

7.1 Wanneer de geleverde Diensten betrekking hebben op de aankoop van artikelen die alleen door personen van een bepaalde leeftijd kunnen worden gekocht, zal de Klant bij het plaatsen van de bestelling worden gevraagd om te verklaren dat hij de geschikte wettelijke leeftijd heeft om de artikelen te kopen.
7.2 Indien de Leverancier ontdekt dat de Klant wettelijk niet gerechtigd is om bepaalde Diensten of artikelen te bestellen, heeft de Leverancier het recht om de bestelling onmiddellijk te annuleren, zonder kennisgeving.

8 ANNULERING ALS KOPEN ALS CONSUMENT

Bij de aankoop als Consument heeft de Klant het recht om het Contract door schriftelijke kennisgeving op elk moment vóór zeven werkdagen te verwerpen vanaf de dag nadat het Contract werd gesloten. Indien echter de Leverancier begint met het uitvoeren van zijn kant van het Contract met instemming van de Klant voordat de Klant van dit recht om te annuleren gebruik maakt, gaat het recht om te annuleren verloren.

9 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Behoudens bij wet bepaald bij een cliënt die als consument handelt, zijn de rechtsmiddelen van de klant in geval van schending van deze algemene voorwaarden door de leverancier beperkt tot schadevergoeding, die in geen geval hoger mag zijn dan de normale maandelijkse inschrijvingsprijs van de Services betaald door de Klant in de voorgaande 3 maanden en de Leverancier zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of schade.
9.3 Voor zover wettelijk toegestaan, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst en heeft hij geen andere verplichtingen, plichten of aansprakelijkheden in contract, onrechtmatige daad of anderszins aan de klant, in het bijzonder:
9.3a De leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade die het bedrijf van de klant zou kunnen lijden.
9.3b De leverancier biedt geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet voor de geleverde diensten.
9.3c De leverancier verwerpt enige garantie of verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
9.3d De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens als gevolg van vertragingen, niet-leveringen, verkeerde levering en alle service-onderbrekingen veroorzaakt door de Leverancier en zijn werknemers. De leverancier kan niet garanderen dat de service ononderbroken of foutloos zal zijn of aan de eisen van de klant zal voldoen.

10 AFWIJZING

Geen afstand door de leverancier (expliciet of impliciet) bij het afdwingen van een van zijn rechten onder deze overeenkomst zal zijn recht om dit in de toekomst te doen aantasten.

11 OVERMACHT

De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van enige van zijn verplichtingen indien de vertraging of het falen het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluitingen, ongelukken, oorlog, brand, overstroming of falen van een communicatie-, telecommunicatie- of computersysteem, en de Leverancier heeft recht op een redelijke uitbreiding van zijn verplichtingen.

12 SEVERANCE

Als enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden verbroken en de rest van de bepalingen hiervan zal onverminderd van kracht blijven, alsof deze Voorwaarden en Er waren voorwaarden overeengekomen met de ongeldig gemaakte ongeldige illegale of niet-afdwingbare bepaling.

13 WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

De Leverancier heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, maar dit recht heeft geen invloed op de bestaande Algemene Voorwaarden die door de Klant worden geaccepteerd bij het doen van een aankoop totdat de Klant de maandelijkse verlenging van de Services heeft doorgevoerd.
Maandelijkse verlenging door de Klant van de Services wordt geacht aanvaard te zijn volgens de dan geldende Algemene Voorwaarden van de Leverancier.

14 GELD-BANKGARANTIE

Tijdens de eerste 30 dagen kan de Klant een volledige terugbetaling eisen van alle betaalde Abonnementsgelden die betrekking hebben op die initiële periode van 30 dagen. Daarna zal er geen terugbetaling plaatsvinden door de Leverancier.

15 GEBRUIK VAN CLIENT DATA

De diensten aangeboden door de leverancier worden geleverd door partnerorganisaties onder contract. De overeenkomsten tussen de Leverancier en een partner die diensten aan de Klant levert, bevatten clausules die de partner aansprakelijk stellen voor tekortkomingen om adequate gegevensbeveiliging te waarborgen, en de Leverancier voert regelmatig controles uit op de implementatie van de gegevensbeveiligingsprocessen van de partner. Desondanks stemt de klant ermee in dat alle gegevens volledig voor rekening van de klant worden gedeeld en dat de limiet van de aansprakelijkheid van de leverancier jegens de klant voor directe of indirecte verliezen die voortvloeien uit fouten in de beveiliging van de klantgegevens, beperkt is tot het totale bedrag dat door de klant is betaald. Opdrachtgever aan de Leverancier in de voorgaande periode van 30 dagen.

PLANNING

Speciale condities
1 De Leverancier treedt op als agent bij het regelen van diensten voor de Klant.
2 De Leverancier voert een doorlichtingsprocedure uit voor alle diensten die voor de Klant zijn geregeld, maar de Leverancier kan de kwaliteit van de diensten die als agent zijn georganiseerd niet garanderen. De klant moet mogelijk akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de externe leverancier om de services te regelen.
3 De Klant erkent dat het voor de levering van producten en diensten voor de Klant noodzakelijk kan zijn dat de Leverancier de gegevens van de Klant aan een derde verstrekt.
4 De Leverancier kan contact opnemen met de Klant via een online klantenportaal, e-mail en post – de Klant kan vragen dat contact met de Leverancier via een specifiek middel ophoudt door contact met ons op te nemen om dit op te vragen op 0800 0868998
5 De klant zal de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als de veiligheid van zijn account in het gedrang is gekomen of als een bevoegde persoon zijn dienstverband heeft beëindigd.
6 De Klant krijgt een niet-exclusieve licentie voor toegang tot de software en systemen van de Leverancier op de servers van de Leverancier – alle intellectuele eigendom blijft die van de Leverancier.
De Klant of zijn functionarissen, werknemers of medewerkers mogen nooit (hetzij tijdens, hetzij binnen vijf jaar na de laatste dienstverrichting door de Leverancier) een contract sluiten met, in dienst nemen, belonen of betalen – hetzij direct of indirect * – een werknemer , agent of freelancer geïntroduceerd door, behouden door of in een relatie met de leverancier. Indien de Klant of een van zijn functionarissen, werknemers of medewerkers deze termijn schenden, zal een vergoeding van meer dan £ 3.500 of 12,5% van de jaarlijkse totale kosten van de werknemer aan de Klant direct aan de Leverancier worden betaald. De Leverancier zal de Klant deze vergoeding in rekening brengen als hij een redelijk vermoeden heeft dat de Klant deze overeenkomst schendt, als de Klant schriftelijk bevestigt dat deze overeenkomst niet is geschonden. De Leverancier zal de factuur annuleren.
* Met inbegrip van maar niet beperkt tot andere bedrijven die onder zeggenschap staan ​​van, eigendom zijn van of verbonden zijn met de Klant of medewerkers, functionarissen of medewerkers van de Klant.
8 De Leverancier zal geen taken kunnen uitvoeren die de installatie of het gebruik van gespecialiseerde software aan het einde van de opdracht inhouden, tenzij vooraf is afgesproken.
9 De dienst omvat geen internationale telefoonoproepen door de Leverancier namens de Klant.

WERKNEMERSVERLOF

De leverancier houdt zich aan de Britse wetgeving inzake vakantierechten en kent 28 verlofdagen toe aan alle werknemers. De leverancier is officieel gesloten op de acht (8) Britse feestdagen. De resterende twintig (20) verlofdagen kunnen het hele jaar door worden ingewisseld. De leverancier behandelt namens u alle wettelijke vereisten rond het verlof van werknemers.

Uw assistent zal u altijd raadplegen voordat u met verlof gaat om te proberen piekmomenten voor uw bedrijf te vermijden. Terwijl ze weg zijn, biedt de leverancier een nooddekking als u dit aanvraagt ​​en dat moet worden besproken en geregeld vóór het begin van de verlofperiode.

Deze verlofdagen vallen binnen uw normale abonnementsperiode en ongebruikte uren worden niet overgedragen of terugbetaald.